Беленький Марьян (belenky) wrote,
Беленький Марьян
belenky

Categories:
Тарихий атамалар
Тарихий атамалар кискача изохиУмумий атамалар

Ибтидоий жамоа тузуми
Кулдорлик даври:
- Кадимги Греция
- Рим империяси
Илк урта асрлар
Феодализм даври
Капитализм даври
Янги замон атамалари

Урта Осиёга оид атамалар

Кадимги давлатлар
Илк урта асрлар
Араблар истилоси даври
Урта асрлар


Бошка маълумотлар

Фойдаланилган адабиётлар
Атамалар руйхати


Тарихий web-сахифалар

Мустакил Узбекистон - тарих силсилаларида (маълумотнома)

Кулдорлик даври сиёсий иктисодий ва маданий атамалари

Рим империясиИталияда таркиб топган кудратли давлат Рим республикаси Эрамиздан аввалги II аср урталаридаги Урта денгиз дунёсининг кулдорлик мамлакатлари орасида хукмрон булган. Рим республикаси Апенин ярим оролида яшовчи халклар ва кабилаларни уз хукмига буйсундириб, ракобатдош мухорлари билан олиб борган каттик урушлардан сунг уларниннг каршилигини енгган ва Эрамиздан аввалиги II аср урталарига келиб Урта денгиз давлатлари орасида энг кучлиси булиб колган. Кейинчалик эрамиздан аввалги I аср ва эрамизнингII асрида Рим кулдорлари бутун Шимолий Африкани, Европанинг анча кисмини ва олд Осиё мамлактларини уз хукмронлиги остига олган вос карийб 500 йил умр сурган гоят катта давлатга айланган.

Кадимги Рим тарихида этрусклар алохида из колдирганлар. Кадимги Римликлар уларни «тусклар», юнонлар «тиренлар», узлари эса узларини «раселар» деб номлаганлар. Миллоддан аввалги VIII-VII асрларда этрусклар Подус дарёсининг куйи окими биланТибр дарёси оралигидаги ерларда яшаганлар. Этрусклар жамияти хам кулдорлик жамияти булган. Уларда хукмдорлар сухоман квран кишилар латунлар деб аталган.

Дастлаб Италияда Кабилалар – «Трибалар» уруглар яьни «курия»лар бирлашмасидан ташкил топган. Хар бир курияда унтадан уруг, трибада эса унтадан

Курия булган.Уруг бирлашмаларига кирган фукаролар дастлаб жамоа аьзолари булиб хисобланган. Улар ахолининг уз оталарини билган ташкил этган. «Патрициялар ана ушалардир. Дастлаб факат улар тула хукукли фукароликни ташкил этган.

Оксоколлар кенгаши- сенат деб аталган. Сенат суд вазифасини хам бажарган Рим Жамияти дастлаб уч юзта уругдан иборат булганлигидан энг кадимги замонларда сенат хам уч юз сенатордан иборат булган.

Сенат узига умрбод йулбошчи («Гех»-подшо) сайлаб куйган. Подшо сенатда раислик килган, бутун жамоа номидан хукмдорга курбонликлар берган, фукаролар лашкари «леганга» бошчилик килган.

Кушни халклар билан уруш килиш ёки сулух тузиш, сенатни карорларини тегишли ва бошка мухим масалалар куриялар-ни вакиллари мажлисига (куриялар комициястга) кушиллган.

Замон утиши билан эркин ахолининг бошка табакаси – «Плебей» номини тадкикотчилар pleo - яьни «мен тулдираман» деган маьнодан пайдо булган .

Эрамиздан аввалги V асрдан бошлаб плебийлар уз урталаридан иккита халк трибуни сайлайдиган булган.

Сенат ва магситратнинг манфатига зарар келтирадиган карорларни трибуналар тухтатиб (veto) куйшга хакли булганлар.

Рим республикасининг харбий системаси .

Эрамиздан аввалги v асрда Рим жамоаси кушни хамма ерларга узлуксиз уруш олиб борган шароитда ташкил топган . аввал бошида римнинг бутун лашкарлари лигион деб атлган.

Хар бир огир курол яроклар билан куролланган 3000 минг аскар ва енгил куролли 1200 аскардан иборат.

Эрамиздан аввалги v асирда Афинанг иктисодий,сиёсий ва маданий жихатдан равнак топаётганлиги кузга ташланади. Бу ерда хар хил хунармандлик устахоналари ва ишхоналари эрголизация деб аталади.

Эрамиздан аввалги 1 асирниг биринчи яримида деярли тинмай олиб борилган боскинчилик урушлардан доимо галаба билан тугаши римликларни узлари ишгол этган мамлакатлардан бехсоб куп бойлик ва куп мингларча харбий аскар тудаларни хайдаб кетиш ва уларни кулга айлантириш Рим ва Италияда кулдорликнинг ривожланишига жуда хам кулай шароит тугдириб берган. Римда «либеритинлар» деб аталган, куллар собик хужайинларига маълум бир даражала карши булганлар.

Хонавайрон булган купгина дехконлар уз уйлари ва ерларини ташлаб кетишга мажбур булганлар. Улар кушни шахарларга, асосан Римга кучиб бориб, «люпен»- пролетариатга» айланган.

Кадимги юнон маданиятининг энг ажойиб ходимларидан бири театрдир.

Деонис шарафига айтиладиган маросим кушикчиларининг ижрочилари эчки терисига бурланиб чикканлар.»Трагедия» - сузи ,» тиллар кушиги» ана шундан келиб чиккан.

Театрда артистлар уйнайдиган жой скена деб аталган. (скена сузидан олинган булиб, маъноси чодир деган маънони англатади.)

Юнон дини замонида ва уругдошлик тузуми бузулаётган давридаёк таркиб топа бошлади.

Зевс-бош худо, худолар отаси чакмок сочар хисобланган.

Осмон мабудаси ва никох хомийси-Гера унинг хотини булган. Посейдон-денгиз сифатида эъзозлаган. Деметра хосилдорлиги ва дон экинлари маъбудаси булган .Гесея уй-рузгор маъбудаси булган. Аид –ер ости оламининг худоси булган. Донишмандлик ва уруш маъбудаси Афина, рушнолик ва санкит худоси Аполлон, ой ва ов маъбудаси Артемида, темирчилик худоси Гефест булган.

Гузаллик ва севги маъбудаси Афротида Кипр ороли ёнида денгиз йулида пайдо булган dа шунинг учун у Киприда хам деб аталади.

Гузал йигитча киёфасидаги Дионис узумчилик ва виночилик худоси деб айникса эъзозлаган. Унинг хурматига Дионисия байрамлари килинган.

Кадимги дин урта денгиз империясининг ижтимоий-сиёсий хаёт марказигина эмас,балки маданий хаёт маркази хам булган. Амфитеатрларда гладиаторлар жанги утказилган. Амфитеатрлар (юнонча–amphi-икки томондан атрофдан томоша килиш)

Кадим Римда осма сув кувурлари –акведутлар, ифлос сувларни ер тагига окизиб юбориш учун ер тагига ёткизилган кувурлар –коладус лар деб аталган. Римда, шунингдек вилоятлардаги купгина шахарларда жамоат сув саройлари термалар булиб уларда совук ва иссик сувли ховузлар, гимнасстика заллари, оромхоналар булган.

Клласик санъат деб антик даврларда узининг юкори чуккиларига эришган Греция ва Рим санъати тушунилган. Классицизм дейлганда антик давр классик сингари меросида шкастланган ва унга таклид килиш натижасида юзага келган санаът тушунилади.

Классицизм XVIII–ХIХ асрларда Европада кенг таркалган.

Антика( лотинча «кадимги») урта ер денгизи хамда кора денгиз сохилларида эр. Аввалги 3000 йиллардан то янги эранинг V аср урталаригача мавжуд булган кулдорликнинг давлатлари маданияти ва санъатини таърифлаш тушунилади.

Шахарнинг марказий майдони-форум деб аталади.

Аввал бошда хар-хил ижтимоий холатларнинг ва шу жумладан римликларнинг хам диний тасаввурлари ларларва пенатлар деб аталмиш, оила ва рузгор хомийлари деб хисобланмиш аждодлар рухи ва маъбудларига сигинишдан иборат булган.

Кейинчалик римликлар осмон худолаарига сигинганлар, буни эбрусиялардан узлаштирган булсалар керак.

Гузаллик ва мухаббат рамзи Венера деб юритилган . Темир ва олов худоси- вулкон,

Марс- уруш худоси, Меркурий-савдо худоси, бош худоси-Юпитер булган.

Диний маросимларни ижро этувчи кохинлар ва турли аломатларга учраб худо иродасини айтиб берувчи фолбинлар узок вактларгача патрицалардан сайланиб келинган. Римда Апполонга ва бошка юнон худоларига сигиниш хам булган.

Улар узларининг бурунги худоларига (юпитер, зевсга,юнонани герага, венерани афродитага, дианани артизага, минервани афинага, вуланани гефисетга) ухшатишган.

Мил. авв. II асрдан эътиборан римда шарк худоларига сигиниш ёйила бошлаган. M: Кичик Осиёга юришларидан кейин худоларининг онаси Кибелга сигиниш бошланган. 1 асрда эронликлар худоси Митрага сигиниш пайдо булган.


Subscribe

 • (no subject)

  Ізраїльські драматурги заговорили українською Ізраїльський та український письменник та перекладач Мар’ян Бєленький створив сайта ізраїльської…

 • (no subject)

  "Счастья для всех, даром, и пусть никто не уйдет обиженным!" Проблема в том, что Шар выполняет не ту просьбу, о которой ты трындишь на каждом углу,…

 • (no subject)

  Время пожирать плоды

 • Post a new comment

  Error

  Anonymous comments are disabled in this journal

  default userpic

  Your IP address will be recorded 

 • 1 comment